APENINO OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejsze warunki określają zasady kupna/sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę zgodnie z aktualną ofertą z katalogu.

 

 

Warunki sprzedaży

 

 

  1. Kupujący składa zamówienie na produkty oferowane przez APENINO telefonicznie lub e-mailem na adres e-mail:apenino@apenino.com. Zmówienia telefoniczne Sprzedawca potwierdza mailem do Kupującego.
  2. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia wysłanego jednym ze sposobów wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej.
  3. O niemożliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Kupującego po dniu złożenia zamówienia wskazując przyczynę odmowy realizacji zamówienia oraz ewentualną ilość produktów, których odmowa dotyczy lub na które trzeba chwilę poczekać z racji ich bieżącej produkcji.
  4. Zmiana lub całkowite anulowanie złożonego zamówienia przez Kupującego może nastąpić tylko na piśmie i za pisemną zgodą Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie wyrażał zgody na anulowanie zamówień już zrealizowanych lub zamówień w trakcie w trakcie realizacji.
  6. Zamówienia będą wyceniane na podstawie ceny jednostkowej lub hurtowej obowiązującej i zgodnej z aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie apenino.com z uwzględnieniem ceny za transport, z możliwością przyznania Kupującemu rabatu w zależności od wielkości zamówienia.

 

 

 

Warunki dostawy produktów

 

  1. Produkty zostaną dostarczone do Kupującego wybranymi przez Sprzedawcę firmami przewozowymi lub kurierskimi na koszt Kupującego do siedziby i na adres Kupującego lub w inne wskazane miejsce w zamówieniu.
  2. Odbiór zakupionych produktów następuje poprzez podpisanie dokumentu przewozowego z chwilą ich dostarczenia pod wskazany adres.
  3. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze sprawdzić, czy stan opakowania nie wskazuje na otwieranie w trakcie transportu i czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie transportu w taki sposób, że mogło to wpłynąć na uszkodzenie zapakowanych produktów. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z tymi czynnościami, Kupujący zobowiązany jest poinformować natychmiastowo Sprzedawcę pod rygorem utraty uprawnień do zgłaszania zastrzeżeń w terminie późniejszym.
  4. Z chwilą odbioru zakupionych produktów przez Kupującego, ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.