Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, zwane powszechnie jako RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przy wykorzystaniu serwisu internetowego w domenie www.apenino.com administratorem danych jest Firma Apenino Renata Lampe w Gdańsku, 80-809 Gdańsk, ul. Rogalińska 21A. Podmiotem przetwarzającym dane jestFirma Apenino. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Apenino można znaleźć pod adresem: apenino.com/informacja-dot-rodo.

Podczas przeglądania przez Użytkownika strony internetowej w serwisie Apenino przetwarzane są dane Użytkownika (takie jak adres IP, itp.). W trakcie przeglądania strony internetowej za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać również dane takie jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), itp. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: apenino.com/polityka-prywatnosci.

Klikając przycisk „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, akceptujesz przetwarzanie danych Użytkownika opisane w Polityce prywatności, którego zakres jest uzależniony od ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

- na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (podstawą prawna art. 6. ust. 1 litera b) RODO):

w celu wykonania zawartej umowy, prowadzącej do wydania towaru;

 

- na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO) tj.:

Wykonania obowiązków prawnych tzn. Wystawiania i przechowywania dokumentów prowadzących do wystawienia faktury przez okres wyznaczany przez przepisy prawa;

- na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych):

Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, np. w momencie braku płatności lub zgłoszeń dot. niedotrzymania terminu lub jego braku;

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m. in. podmioty współpracujące z Apenino.com przy realizacji usług związanych z przetwarzaniem danych w systemach IT, podmiotowi przetwarzającemu dane w celach obsługi księgowej, podmiotom monitorującym nasze serwisy oraz podmiotom realizującym obsługę ubezpieczeniową zakupionych produktów, obsługę ratalną, usługi marketingowe itp. – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nimi umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazane organom lub instytucjom, które zwrócą się do nas z pisemnym wnioskiem ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej (np. Policja, Sądy itp.).

W ramach realizacji powyższych celów, zgodnie z zapisami zawartymi w poszczególnych umowach przekazujemy Twoje dane osobowe zarówno w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania umowy sprzedaży oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych.

Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

- w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

- przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art.13 ust. 2 litera d) RODO.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się mailowo z apenino.com

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

W związku z przetwarzaniem podanych Twoich danych osobowych, niektóre decyzje dotyczące Twojej osoby mogą być podejmowane w sposób częściowo zautomatyzowany.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do poprawnej obsługi procesu i gwarancji, że zakupione produkty nie zostaną wydane oszustom.

Bez podania danych osobowych nie jest możliwa bezpieczna obsługa usługi!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

 

 

 

 

RODO